Všeobecné obchodní podmínky skupiny JET Tageslicht & RWA GmbH

1 Všeobecná ujednání
 

1.1
Tyto následující Všeobecné obchodní podmínky (VOP) v aktuálním znění tvoří součást veškerých nabídek, potvrzení objednávek a všech kupních smluv naší společnosti v obchodních vztazích s podnikateli (§ 14 BGB - německý občanský zákoník) – dále jen zákazník – a pokud není jinak upraveno, platí rovněž pro současné a budoucí obchodní vztahy. Ve zvláštních případech jako jsou montáže, opravy, údržba, služby EDP, hardwarové a softwarové služby a také uvedení do provozu, jsou součástí smlouvy dodatečné podmínky, které jsou samostatně zdokumentovány před provedením objednávky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí obdobným způsobem pro smlouvy o dílo. Potvrzením objednávky, nejpozději však přijetím naší dodávky a/nebo služby se považují tyto podmínky za přijaté.

1.2
Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nejsou uznány, a to ani tehdy, když nebudou po doručení námi znovu výslovně odmítnuty, ledaže bychom s jejich platností výslovně písemně souhlasili.

1.3
Odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžadují náš výslovný písemný souhlas. Dodatky, změny nebo doplňující dohody, bez ohledu na způsob předání, vyžadují pro svou právní účinnostnáš písemný souhlas.

1.4
Pokud není v uzavřené smlouvě jinak upraveno, považuje se za platný pro smlouvy o dílo VOB část B (německý zadávací a smluvní řád pro stavební výkony) a to včetně v něm uvedených lhůt pro odpovědnost v případě vad.
 

2 Uzavření smluv
 

2.1
Naše nabídky jsou nezávazné, totéž platí pro údaje vztahující se k rozměrům, kapacitě, výkonu nebo výsledkům v obrázcích, katalozích a výkresech. Tyto údaje lze považovat pouze za přibližné referenční hodnoty. Právo na zvýšení ceny na základě zvýšení mezd a cen materiálu nám zůstává výslovně vyhrazeno. Smlouva je uzavřena teprve naším písemným potvrzením objednávky nebo provedením objednávky. Do té doby platí naše nabídka jako nezávazná. I přes včasné přijetí nabídky je pro rozsah dodávek a služeb závazné výhradně naše potvrzení objednávky.

2.2
Ústní doplňující dohody podléhají písemnému potvrzení.

2.3
Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny našich produktů, které mají za následek technické zlepšení, stejně jako pro obor obvyklé odchylky rozměrů, hmotnosti a dalších technických údajů. Všechny vzory jsou nezávazné typové vzory.
 

3 Ceny
 

3.1
Cena dodávky se odvíjí z aktuálně platné katalogové ceny s odečtenou dohodnutou slevou, od nabídky nebo ceny sjednané v samostatné smlouvě. Ceny jsou uvedeny za dodávky na staveniště s transportem zdarma v rámci Spolkové republiky Německo. Náklady na vykládku, složení a poskytnutí eventuálně nutných zařízení nese objednavatel. U dodávek do zahraničí účtujeme náklady na přepravu samostatně. Sjednané ceny a ceny písemně uvedené v potvrzení objednávky jsou závazné. Pokud však zákazník nepřevezme nabízené zboží do data uvedeného v potvrzení objednávky, platí katalogové cenyv den dodání. Pokud je sjednána paušální cena, platí tato pouze na rozsah služeb stanovených v dohodě. Příslušné vícepráce, ať už z jakéhokoli důvodu, budou účtovány dodatečně. Obal nebude převzat zpět. Jde o prodejní obal ve smyslu předpisů o nakládání s obaly. Všechny ceny jsou uvedenybez daně z přidané hodnoty, která bude přičtena dodatečně k zákonné sazbě daně platné v den dodání.

3.2
Naše ceny vycházejí z výrobních nákladů v době uzavření smlouvy. V případě, že se v průběhu nejméně 3 měsíců od uzavření smlouvy a dodání změní ceny za námi použitý materiál a/nebo za námi vyplacené mzdy, jsme oprávněni adekvátně zvýšit sjednanou prodejní cenu.
 

4 Dodací lhůty
 

4.1
Dodací lhůty jsou sjednány a stanoveny v potvrzeních objednávek. Dodací lhůty uvedené v nabídce nejsou závazné.

4.2
Dodržení dodacích lhůt a termínů předpokládá včasné splnění smluvních závazků ze strany zákazníka. Dodací lhůty začínají datem potvrzení objednávky z naší strany, avšak ne před vyjasněním veškerých podrobností o provedení objednávky a přijetím všech podkladů důležitých k provedení objednávky a ostatních údajů, které má zákazník poskytnout, jakož i obdržením případné sjednané platbypodle sjednaných platebních podmínek. Dodací lhůta se považuje rovněž za dodrženou, pokud zboží opustí naši továrnu nebo sklad ke sjednanému okamžiku či je zákazníkovi oznámena připravenost k odeslání, ale zboží nelze odeslat včas bez našeho zavinění. Pro dodací termíny platí výše uvedené předpisy obdobně.

4.3
Nepředvídané události mimo naši kontrolu, jako například válka, nebezpečí války, vzpoura, použití násilí třetími stranami vůči osobám nebo majetku, zásahy vyšší moci včetně opatření měnové politiky a obchodní politiky, pracovní spory u nás nebo našich dodavatelů či přepravních podniků, přerušení plánovaného dopravního spojení, požár, nedostatek surovin, nedostatek energie a ostatnípřerušení provozu u nás nebo našich dodavatelů, prodlužují pevně sjednané dodací lhůty a termínyo dobu trvání překážky. Toto platí také v případě, že se již nacházíme v prodlení s dodávkou nebo pokud výše uvedené překážky plnění existovaly již před uzavřením smlouvy, ale nebyly nám známy. Neprodleně sdělíme zákazníkovi překážky výše uvedeného typu.

4.4
Pokud trvají prodlevy s dodávkou vztahující se k tomuto více než dva měsíce, jsou obě strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Zákazník však může odstoupit od smlouvy až tehdy, pokud během týdnena jeho žádost neuvedeme, zda chceme odstoupit nebo dodat během přiměřené lhůty. Stejné právo naodstoupení vzniká bez ohledu na výše uvedenou lhůtu, pokud jedna ze stran již nemá zájem na realizaci smlouvy s ohledem na nastalé prodlení. Toto ustanovení nemá vliv na zákonná práva zákazníka na odstoupení, která mohla být stanovena dříve. Pokud dojde k prodlevě s realizací našich služeb ze strany objednavatele, prodlouží se dodací lhůta o dobu odkladu. Takto vzniklé náklady jdouna vrub objednavatele.

4.5
Rovněž při sjednání časové specifikace ve smyslu § 286, odst. 2 BGB (něm. občanského zákoníku), nastává prodlení až po té, co obdržíme upomínku. Pokud jsme v prodlení s dodáním, musí nám zákazník stanovit přiměřenou lhůtu pro plnění nebo následné plnění. V opačném případě nelze požadovatmísto plnění náhradu škody nebo odstoupit od smlouvy. Stanovení lhůty je zbytečné, pokud vážně as konečnou platností odmítneme plnění, nedosáhneme plnění v termínu určeném smlouvou nebo v průběhu stanovené lhůty a zákazník vázal ve smlouvě pokračování svého zájmu na plnění na včasnost plnění či existují zvláštní okolnosti, které po zohlednění zájmů obou stran odůvodňují okamžité odstoupení.

4.6
Pokud byly dohodnuty pevné termíny, platí pouze za předpokladu včasného a úplného vyjasnění veškerých podrobností objednávky, zejména všech podkladů, povolení a schválení, které má opatřit objednavatel, a včasného obdržení případné sjednané zálohy. Byl-li sjednán konečný termín, nemusí se tento dodržet pouze tehdy, pokud jsou k tomuto okamžiku naše dodávky a/nebo práce tak neúplné a vadné, že nelze učinit kompletní uvedení do provozu v plánovaném termínu. K nepodstatným nedostatkům nebo sníženým dodávkám a méněpracím se nepřihlíží.

4.7
Po uplynutí přiměřené lhůty nám stanovené pro plnění nebo následné plnění v případě prodlení s dodáním je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení zaniká, pokud je zbožíodesláno nebo je připraveno k odeslání v průběhu lhůty a toto bylo zákazníkovi oznámeno, ale zboží nelze včasně odeslat bez našeho zavinění.

4.8
Vyhrazujeme si právo na dílčí dodávky, pokud jsou pro zákazníka akceptovatelné. Pro účely účtování se považují za uzavřenou dodávku.

4.9
Pokud zákazníkovi vznikne škoda z důvodu prodlení plnění, za které jsme odpovědní, je oprávněn svýjimkou dalších nároků na náhradu škody z důvodu prodlení s plněním nebo namísto plnění požadovat odškodnění za prodlení ve výši 0,5 % za každý dokončený týden prodlení, celkem však nejvýše 5% z ceny té části celkové dodávky, kterou nelze z důvodu prodlení použít včas nebo podle smlouvy. Nároky zákazníka na náhradu škody přesahující tento limit jsou vyloučeny ve všech případech pozdního následného dodání, i po uplynutí nám stanovené lhůty pro plnění nebo následné plnění. To neplatí, pokud existuje povinná odpovědnost v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti; s tímto neníspojena změna důkazního břemene na úkor zákazníka. Právo na odstoupení zákazníka po marném uplynutí nám stanovené lhůty pro plnění nebo následné plnění zůstává nedotčeno. Objednavatel má nároky na náhradu škody z důvodu neplnění s ohledem na předvídatelnou škodu pouze tehdy, vychází-li příčina škody z úmyslu nebo hrubé nedbalosti. V ostatních případech je ručení za náhradu škody omezeno na hodnotu zboží, které máme dodat/namontovat.

4.10
Pokud dojde k prodlení termínu dodání z důvodu na straně objednavatele, připadají náklady na skladování na vrub objednavatele.
 

5 Přenos rizika
 

5.1
I v případě dodávky s bezplatnou přepravou přechází riziko na zákazníka následovně:

5.1.1
U dodávek bez instalace nebo montáže, pokud byly odeslány nebo vyzvednuty. Na výslovnou písemnoužádost a náklady zákazníka pojistíme dodávky proti rozbití, poškození při přepravě a poškození požárem.

5.1.2
U dodávek s instalací nebo montáží ve vlastním provozu v den převzetí, při převzetí nebo bylo-lidohodnuto, po bezvadném zkušebním provozu.

5.1.3
V případě písemného oznámení o dokončení nebo částečném dokončení.
 

5.2
Pokud dojde k prodlení s odesláním, doručením, zahájením, realizací instalace nebo montáže, převzetím ve vlastním provozu nebo zkušebním provozem ze strany zákazníka či se zákazník dostane do prodlení s přijetím z jiných důvodů, přechází riziko na zákazníka.
 

6 Platební podmínky
 

Pokud není dohodnuto jinak, platí následující platební podmínky:

6.1
Warenlieferungen: Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung und Rechnungsstellung ohne jeden Abzug. Montageleistungen und Warenlieferungen: Mit einem Auftragswert von über 5.000,00 € ein Drittel des Rechnungswertes bei Auftragserteilung, ein Drittel bei Lieferung, ein Drittel bei Montage innerhalb zehn Tagen nach Fertig- und Rechnungsstellung netto Kasse. Sofern nichts anderes vereinbart ist, berechnen wir bei Rechnungsbeträgen bis 250,00 € netto einen Versandkostenanteil von 25,00 € netto je Rechnung.

6.2
Bei Zielüberschreitung werden Zinsen und Provisionen gemäß den jeweiligen Banksätzen für Überziehungskredite ab Fälligkeitsdatum berechnet, mindestens aber Zinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank.

6.3
Jsme oprávněni kdykoli, i po uzavření smlouvy, požadovat dostatečné zajištění našich pohledávek,včetně těch, které ještě nejsou splatné, a z toho vyvozovat další předcházející plnění z naší strany.

6.4
Objednavatel nemá zadržovací právo. Započtení je přípustné pouze tehdy, pokud jsou protinároky nesporné a právně stanovené. Jsme oprávněni započítat všechny pohledávky, které nám vzniknou vůčiobjednavateli a proti všem pohledávkám, které má objednavatel vůči nám.

6.5
Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou faktury déle než dva týdny, podáme žádost o zahájení insolvenčního řízení na majetek zákazníka, zahájil-li zákazník mimosoudní řízení sloužící kvyrovnání dluhů nebo pozastavil jeho platby, nebo se dozvíme jiné okolnosti, které významně snižují úvěruschopnost zákazníka a kterými je ohroženo poskytnutí dlužného protiplnění zákazníkem, jsme oprávněni požadovat záruku za nevyřízené dodávky formou zálohy nebo bankovní záruky (dle volby zákazníka) ve stanové lhůtě nejméně jednoho týdne a odmítnout naše plnění, dokud nebude poskytnuta záruka. Po marném uplynutí přiměřené následné lhůty jsme dále oprávněni odstoupit od této smlouvy a požadovat náhradu škody. Kromě toho v tomto případě můžeme odvolat oprávnění k dalšímu prodeji a zmocnění k inkasu a také právo upravovat a zpracovávat, kombinovat a míchat již dodané zboží z odstavce 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek a požadovat vrácení dodaného zboží.
 

7 Výhrada vlastnictví
 

7.1
Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech pohledávek ze stávajícího obchodního vztahu. Platí rozšířená výhrada vlastnického práva.

7.2
Zákazník pro nás uchovává vyhrazené zboží bezúplatně. Musí jej pojistit proti běžným nebezpečím jako je případný požár, krádež, voda v běžném obchodním rozsahu. Zákazník nám postupuje nároky na odškodnění, které mu náleží od pojistitele či osoby odpovědné vyplatit odškodnění ze škod uvedených nebo podobných druhů, a to až do výše fakturované částky. Toto postoupení přijímáme.

7.3
V případě jednání objednavatele v rozporu se smlouvou, zejména při neuskutečněné platbě v řádnémtermínu, jsme oprávněni ke zpětvzetí našich dodávek, pokud objednavatel v průběhu přiměřené lhůty po naší upomínce neobnoví řádný smluvní stav. V takovém případě je objednavatel povinen vydat naše dodávky nebo plnění.

7.4
Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o přístupu třetí strany ke zboží, např. v případě zabavení nebo poškození nebo zničení zboží, abychom mohli podat žaloby podle § 771 ZPO (občanského soudního řádu). V případě, že nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady na žalobu podle § 771 ZPO (občanského soudního řádu), je objednavatel odpovědný za nám vzniklou ztrátu. Změnu držení zboží, stejně jako vlastní změnu sídla nám musí zákazník neprodleně oznámit.

7.5
Zákazník je oprávněn k dalšímu prodeji, zpracování nebo k montáži vyhrazeného zboží pouze za dodržení následujících ustanovení a pouze s podmínkou, že na nás budou převedeny pohledávky v souladu s následujícími podmínkami.

7.6
Pokud zpracuje zákazník vyhrazené zboží na novou movitou věc, učiní tak pro nás, aniž bychom k tomu byli povinni. Nová věc se stane naším majetkem. Pokud proběhne zpracování s předměty, které nám nepatří, nabýváme na nové věci spoluvlastnictví v poměru k hodnotě námi dodaného zboží a ostatních zpracovaných předmětů. To samé platí v případě kombinace zboží s jinými předměty, které nám nepatří.

7.7
Oprávnění zákazníka prodávat, zpracovávat nebo instalovat vyhrazené zboží v běžném obchodním styku končí naším odvoláním v důsledku trvalého zhoršování majetkové situace zákazníka, nejpozději však okamžikem, kdy zákazník přestane platit nebo žádostí či zahájením insolvenčního řízení na jeho majetek.

7.8
Zákazník tímto postupuje pohledávky z dalšího prodeje vyhrazeného zboží se všemi vedlejšími právy na nás. Pokud bylo zboží zpracováno, zkombinováno nebo rozmnoženo a získali jsme tak na něm spoluvlastnictví ve výši naší hodnoty faktury, náleží nám poměrná část pohledávky z kupní ceny v poměru k hodnotě našeho práva na věci. Pokud bylo zboží zákazníkem zabudováno do pozemku, postupuje tak zákazník již nyní vzniklé pohledávky na odměnu ve výši hodnoty vyhrazeného zboží se všemivedlejšími právy včetně práva na poskytnutí zajišťovací hypotéky s předností v pořadí. Pokud prodal zákazník pohledávku v rámci pravého faktoringu, postupuje pohledávky nastupující na místo jeho pohledávky vůči faktorovi na nás. Toto postoupení přijímáme.

7.9
Zákazník je oprávněn k inkasování postoupených pohledávek tak dlouho, dokud dostává svým platebním povinnostem. Zmocnění k inkasu zaniká naším odvoláním v důsledku trvalého zhoršování majetkové situace zákazníka, nejpozději však okamžikem, kdy zákazník přestane platit nebo žádostí či zahájením insolvenčního řízení na jeho majetek. V tomto případě jsme zákazníkem zplnomocněni informovat odběratele o postoupení a inkasovat pohledávku sami. Zákazník je povinen sdělit nám na požádání přesný seznam nám náležejících pohledávek s uvedením jmen a adres odběratelů, výší jednotlivých pohledávek, datem faktury a všemi dalšími údaji a sdělit nám veškeré informace nutné k uplatnění postupujících pohledávek a umožnit kontrolu těchto informací.

7.10
Pokud hodnota všech zajišťovacích práv, které nám náleží, překročí výši všech zajištěných nároků o více než 20 %, uvolníme na žádost zákazníka odpovídající část zajišťovacích práv.

7.11
V případě jednání zákazníka v rozporu se smlouvou, především při prodlení s platbou nebo při porušení některé z povinností v odstavcích této smlouvy, jsme oprávněni odstoupit a požadovat zbožízpět.
 

8 Vrácení dodávky
 

8.1
Vrácené zboží přijímáme pouze po předchozí dohodě a zákazník musí uhradit dopravné a balné. Neručíme za vrácení zboží, které nebylo předem dohodnuto. Po kontrole vráceného zboží vrátíme zákazníkovi přiměřenou část nabídkové ceny, nejvýše však 85 % z nabídkové ceny. Vrácení peněz není možné u zboží, které již bylo zpracováno.

8.2
Materiál, který byl zhotoven nebo upraven speciálně na přání zákazníka, nelze vrátit a nelze za něj vrátit peníze.


9 Práva v případě vad
 

9.1
Zákazník musí neprodleně zkontrolovat dodané zboží s jemu přiměřenou důkladností a - v případě nutnosti zkušebním zpracováním - zkontrolovat vlastnosti dodaného zboží a neprodleně, nejpozději během deseti dnů po obdržení zboží, písemně oznámit patrné vady. Skryté vady je třeba hlásit stejným způsobem neprodleně po jejich zjištění. V opačném případě je zboží považováno za schválené bez výhrad. Případné ostatní povinnosti zákazníka z § 377 HGB (obchodní zákoník) zůstávají nedotčené.

9.2
Pokud se na kupované věci objeví vada, za kterou zodpovídáme, jsme povinni podle našeho posouzení buď vadu odstranit na naše náklady nebo poskytnout náhradu.

9.3
Selže-li následné plnění, může zákazník v zásadě podle svého uvážení odstoupit od smlouvy prohlášením vůči nám nebo snížit kupní cenu. V případě nepatrných vad však nenáleží zákazníkovi právo na odstoupení.

9.4
Pokud zvolí zákazník odstoupení od smlouvy z důvodu právní nebo věcné vady po neúspěšném následném plnění, nenáleží mu žádný další nárok na náhradu škody namísto plnění z důvodu vady. Pokud zvolí zákazník náhradu škody namísto plnění po neúspěšném následném plnění, zůstane zboží u zákazníka, pokud je to pro něj akceptovatelné. Náhrada škody je vymezena rozdílem mezi kupní cenou a hodnotou vadné věci. Další nároky objednavatele, bez ohledu na právní důvod, jsou vyloučeny. Totovšak neplatí v případě škod na těle nebo zdraví z našeho zavinění nebo při ztrátě života zákazníka.

9.5
U kupních smluv činí odpovědnost za vady obvykle jeden rok od dodání zboží. Toto neplatí, pokud nám zákazník neoznámil včas vadu podle odstavce 9.1. U plnění v podobě prací na stavbě a u věci,která byla nebo je užívána pro stavbu v souladu s jejím obvyklým způsobem užívání a jejíž vadu způsobila, činí odpovědnost za vady čtyři roky.

9.6
Pokud obdrží zákazník chybný návod k montáži, jsme povinni dodat pouze bezchybný návod k montážia to pouze v případě, brání-li chyba v návodu k montáži řádné montáži.

9.7
Zákazník od nás nedostává žádné záruky v právním smyslu. Na všechna zařízení získaná od třetích stran se vztahuje záruka poskytovaná výrobcem. Záruku na tyto díly zašleme na vyžádání.

9.8
Na kvalitu zboží se v zásadě vztahuje pouze popis produktu výrobcem, jak bylo dohodnuto. Veřejnáprohlášení, propagace nebo reklama výrobce nepředstavují smluvní specifikaci kvality zboží.
 

10 Omezení odpovědnosti
 

10.1
V případě porušení povinností z nedbalosti je naše odpovědnost omezena na předvídatelné, pro smlouvu typické, přímé průměrné vady podle druhu zboží. Toto platí také pro drobná porušení povinností z nedbalosti našimi zákonnými zástupci nebo osobami použitými ke splnění závazku. V případě drobných porušení nepodstatných smluvních povinností z nedbalosti neručíme.

10.2
Pokud porušíme podstatnou smluvní povinnost z nedbalosti, je naše povinnost k náhradě škody na majetku nebo osobě omezena na plnění náhrady naším pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

10.3
Výše uvedená omezení odpovědnosti nemají vliv na nároky zákazníka z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Dále omezení odpovědnosti neplatí v případě škod na těle nebo zdraví z našeho zavinění nebo při ztrátě života zákazníka.

10.4
Naše odpovědnost se řídí výhradně podle stanovených ujednání ve výše uvedených oddílech.

10.5
U kupních smluv zanikají nároky na náhradu škody zákazníkovi z důvodu vady obvykle po jednom roce od dodání zboží. U plnění v podobě prací na stavbě a u věci, která byla nebo je užívána pro stavbu v souladu s jejím obvyklým způsobem užívání a jejíž vadu způsobila, zanikají nároky na náhradu škody za vady za čtyři roky. To neplatí v případě, že můžeme být obviněni z hrubého zaviněnínebo v případě škod na těle nebo zdraví z našeho zavinění nebo při ztrátě života zákazníka a aniv případě, že můžeme být obviněni ze lsti.
 

11 Držení jistiny
 

Využije-li objednavatel držení jistiny, nesmí překročit 5 % ze smluvní ceny a musí být omezena na dva roky. Máme však právo nahradit držení jistiny ručením bankovní zárukou, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.
 

12 Prohlášení o shodě
 

Pouze námi dodávané výrobky podléhají našemu prohlášení o shodě. Rozšíření nebo změny výrobku provedené zákazníkem jsou z tohoto vyloučeny.
 

13 Práva průmyslového vlastnictví a autorská práva
 

Má-li být zboží vyrobeno nebo dodáno podle informací poskytnutých návrhy, výkresy, modely nebo vzory, které zákazník poskytl, musí zákazník zaručit, že výroba nebo dodávka neporuší práva průmyslového vlastnictví nebo autorská práva. Pokud je výroba nebo dodávka třetími stranami zakázána na základě práv k průmyslovému vlastnictví nebo autorských práv, přerušíme výrobu nebo dodávku. Nejsme povinni k přezkoumání právní situace. Současně vylučujeme nároky zákazníka na náhradu škody, pokud je odpovědný za porušení práva průmyslového vlastnictví nebo autorského práva.
 

14 Ochrana dat
 

JET Tageslicht & RWA GmbH bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Podrobnosti se dozvíte v našem prohlášení o ochraně dat (link to dataprotection). V případě dotazů k ochraně dat nás můžete kontaktovat poštou nebo e-mailem na adrese export@veluxcommercial.com.
 

15 Závěrečná ustanovení
 

15.1
Platí právo Spolkové republiky Německo. Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží nemají žádné uplatnění. Pokud je zákazník obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní veřejnoprávní fond, je výhradním místem soudní příslušnosti pro veškeré spory plynoucí z této smlouvy naše místo podnikání. To stejné platí, pokud nemá zákazník soudní příslušnost v Německu nebo není známo bydliště nebo obvyklé bydliště v okamžiku podání žaloby.

15.2
Pokud byla nebo by byla jednotlivá ustanovení smlouvy se zákazníkem včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek zcela nebo zčásti neúčinná, zůstane tímto účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Zcela nebo částečně neúčinná ustanovení mají být nahrazena ustanoveními, jejichž hospodářský úspěch se bude nejvíce blížit účelu neúčinných ustanovení JET Tageslicht & RWA GmbH.